Zasedání Vědecké rady Národního centra kompetence

Biorafinace jako oběhové technologie“

se uskuteční v pondělí 6. prosince 2021 v 10:00 v zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR.

Současně bude také možnost zúčastnit se distančně on-line.

Řešitelé jednotlivých dílčích projektů formou krátké prezentace seznámí Vědeckou radu s dosavadním postupem a dosaženými výsledky.

Češi zdokonalili pěstování vysoce léčivých kosatců. Pomohou hlavně proti akné. 

4. listopadu 2021 uveřejnil deník E15 článek o aeroponickém pěstování kosatců a využití jejich kořenů pro extrakty s vysokou biologickou aktivitou.

V Česku přirozeně roste osm druhů kosatců patřících do rodu iris.

„V centru dění kolem kosatce se ocitli odborníci z Národního centra kompetence Biorafinace jako oběhové technologie (BIOCIRTECH), které vede Ústav chemických procesů Akademie věd. Zdokonalili proces získávání účinných látek a jejich zpracování vylepšili natolik, že by kosatcové preparáty zaměřené na péči o pokožku mohly již na sklonku roku 2022 zamířit na trh.“

Vývoj a výzkum dostala na starost firma EcoFuel Laboratories, která ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR analyzovala více než 150 odrůd kosatců, vytipovala 36 kultivarů a získala z nich téměř dvě stovky nejrůznějších extraktů. Významně také posunula způsob pěstování kosatců – aeroponicky, kterým vzrostla účinnost získávaných výtažků.

„Získané extrakty se nyní zapracovávají do série produktů léčebné kosmetiky Neobotanics, která by měla na trh dorazit někdy na sklonku příštího roku. „Další získané biologicky aktivní látky budou nabízeny farmaceutickým a biotechnologickým firmám k využití do jejich produktů. Jednotlivé licence pak půjdou do nabídky dalším zájemcům,“ dodal Kaštánek s tím, že momentálně největší distribuční platformou firmy je německý web společnosti Amazon.“

Celý článek naleznete na https://www.e15.cz/magazin/cesi-zdokonalili-pestovani-vysoce-lecivych-kosatcu-pomohou-hlavne-proti-akne-1384966

 

Využití zbytků po separaci bioaktivních látek z vedlejších živočišných produktů jako krmiva pro psy s obsahem probiotických mikroorganismů

 

 

 

Zasedání Vědecké rady Národního centra kompetence

Biorafinace jako oběhové technologie“

se uskuteční v pondělí 14. června 2021 ve 14:00 v zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR.

Řešitelé jednotlivých dílčích projektů seznámí s dosavadním postupem řešení projektu a a představí plán dosažení výsledků v letošním roce.

 

 Porada řešitelů dílčího projektu 5 (Technologie pro využití odpadní biomasy)

 se konala dne 13. 5. 2021 v ORLEN UniCRE a.s. 

V průběhu schůzky byla diskutována aktivita týkající se vývojeheterogenního katalyzátoru

pro hydrogenolýzu cukerných alkoholů

 

 

 

 

     

 Porada řešitelů dílčího projektu 5 (Technologie pro využití odpadní biomasy)

se konala dne 12. 5. 2021 se v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.

V rámci porady byl diskutován postup prací aktivit zahrnujících optimalizaci přípravy paliva z papírenských a čistírenských kalů a spalování tohoto paliva ve fluidním kotli.

 

 

 

 

 

 

Zasedání Vědecké rady Národního centra kompetence

„Biorafinace jako oběhové technologie“

 

 

 

se konalo v úterý 24. listopadu 2020  distančním způsobem.

 

Účastníci byli seznámeni s aktuálním stavem řešení dílčích projektů, které představili jejich řešitelé:
Prof. Demnerová (DP 1 – Zpracování živočišných odpadů),

Dr. Hrouzek (DP 3 – Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy),

Doc. Kaštánek (DP 4 – Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy),

Dr. Soukup (DP 5 – Technologie pro využití odpadní biomasy)

Prof. Hajšlová (DP 6 – Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií).

Postup řešení jednotlivých dílčích projektů byl Vědeckou radou jednohlasně schválen a zprávy dílčích projektů budou navrženy ke schválení Radě NCK.
Součástí diskuze byly také informace o aktuální situaci týkající se dalšího pokračování projektu.

 

Zasedání Vědecké rady NCK BIOCIRTECH

se uskutečnilo v pondělí 22. června 2020 ve 14:00 v zasedací síni Ústavu chemických procesů AV ČR.

Řešitelé dílčích projektů představili postup řešení dílčích projektů a plán dosažení výsledků v letošním roce.

Součástí prezentací i následné diskuze byly návrhy pro řešení dílčích projektů v příštím roce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 3   14.5.2020 Porada řešitelů dílčího projektu NCK se konala v MBÚ AV ČR – Centrum ALGATECH, Novohradská 237 – Opatovický mlýn, Třeboň

Na poradě řešitelů DP 3 byl diskutován průběh prací za 1. pololetí 2020 a dosažené výsledky, týkající se mimo jiné kmene Bracteacoccus bullatus bohatého na karotenoidy, heterotrofního růstu kmenů Trachydiscus minutus a Ochromonas , testování kmenů pro produkci fukoxantinu, vývoj detekce kontaminace kmenem Chlorella a jinými druhy mikrořas, což je téma, které se objevilo  v průběhu řešení projektu, nad rámec současného řešení, a je to jedno z nosných témat pro prodloužení projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.2020 Oznámení o výsledku průběžného hodnocení
Na 449. jednání předsednictva Technologické agentury ČR, které se uskutečnilo dne 16. 4. 2020, bylo ukončeno průběžné hodnocení projektu TN01000048 s názvem Biorafinace jako oběhové technologie. Předsednictvo Technologické agentury ČR ukončilo průběžné hodnocení projektu s výsledkem „projekt splnil podmínky průběžného hodnocení bez výhrad“.
Poděkování patří všem řešitelům, kteří o tento výsledek hodnocení projektu BIOCIRTECH zasloužili !

 

DP4 –  27. 2. 2020 Porada řešitelů dílčího projektu NCK – Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy se konala ve společnosti EcoFuel Laboratories s.r.o. v Praze

Porada byla zaměřená na tato témata:

  • Polní pokusy s konopím: byly diskutovány výsledky (růstové parametry a obsahy kanabinoidů) z 3 rozsáhlých polních pokusů z roku 2019 a na jejich základě byla navržena strategie pro rok 2020
  • LCA analýza
  • Screening bioaktivních látek (vč. friedelinu) v kořenech

                  

       

      

 

 

 

Výsev konopí

 

DP 3 – 9.10.2019 Porada řešitelů dílčího projektu NCK se konala v MBÚ AV ČR – Centrum ALGATECH, Novohradská 237 – Opatovický mlýn, Třeboň

Na poradě řešitelů byly diskutovány dosažené výsledky v rámci jednotlivých aktivit Dílčího projektu:

  1. Zisk kmenů se zvýšenou produkcí karotenoidů a omega-3 nenasycených mastných kyselin se zvláštním zřetelem na fukoxantin, EPA a DHA a následné navržení protokolu pro jejich velkoobjemovou kultivaci.
  2. Nové metody šlechtění organismů Japanochytrium sp. a Schizochytrium sp. pro zvýšení produkce omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich následná velkoobjemové kultivace.
  3. Příprava extrakčních a isolačních metod pro zisk „high value products“ z řasových a sinicových kmenů se zaměřením na mastné kyseliny a protizánětlivé látky pro topickou aplikaci.

Porady se zúčastnili zástupci všech participujících pracovišť.

 

 

 

DP 6 – 25.9.2019  Pracovní schůzky, která se konala na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT dne 25. 9. 2019, se zúčastnili zástupci VŠCHT i firmy MONAS s.r.o.

Diskutovány byly průběžné výsledky a aktualizovány plány in vitro degradačních experimentů, jak volba vhodných kultivačních médií, koncentrace pesticidů přidaných do média tak i dynamika odběrů vzorků. Pro další testy byly zvoleny pracovníky Ústavu Biochemie a mikrobiologie dva mikroorganismy rodu Pseudomonas a po jednom reprezentantu rodu Bacillus a  Paenibacillus. Potenciál biodegradace bude testován na pěti vybraných herbicidech a fungicidech.

Schůzky se zúčastnili (zleva) Dr. Vrchotova, Ing. Krátký, Dr. Volková, Doc. Lovecká, Ing. Novotná, Prof. Hajšlová (foto Ing. Vlčková)

Ing. Kratký též demonstroval provedení analýz reziduí pesticidů na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT

 

 

 

DP – 6 3.- 5. 9. 2019   Prezentace výsledků projektu v zahraničí

 

 

Pracovník řešitelského týmu projektu Degradace reziduí pesticide v půdě pomocí bakterií Ing. František Krátký prezentoval průběžné výsledky řešení projektu na  XVI. Symposium in Pesticide Chemistry, 3.- 5. 9. 2019 (Piacenza, Itálie). Na obrázku je poster, jehož tématem bylo “Assessment of a potential of selected microbial cultures to degrade residues of ´modern´ pesticides”.

 

 

 

 

 

 

DP 4 – 23. 8. 2019 byly ve VÚKOZ v.v.i. předány první várky vzorků z polních pokusů; účastníci: Vlasáková (EcoFuel), Weger a kol. (VÚKOZ); témata jednání: design a metodika dalších odběrů.

 

DP 4 – dne 25.7. 2019 proběhlo vyhodnocování pokusů v Sásově a Ratměřicích; účastníci: Vlasáková (EcoFuel), Weger a kol. (VÚKOZ), Gabrielová (Hempoint), Jandejsek (Rabbit).

Témata jednání: postup při sklízení pokusů, způsob sběru dat.

 

DP 3 – dne 3.7. 2019 se v Mostku konalo  jednání mezi Algamo s. r. o a ČZU ohledně analýzy LCA).

 

26.6. 2019 se konala schůzka  řešitelského týmu za účasti zástupců ÚCHP (Šolcová, Hanika, Soukup) a UniCre (Svoboda, Kocík). V rámci této schůzky byly konzultovány výsledky a také návrhy aktivit na další období.

 

Rozšíření dílčích projektů DP1 a DP 4 bylo odsouhlaseno

Dle protokolů z hlasování Rady NCK Biocirtech o rozšíření dílčích projektů DP1- Zpracování živočišných odpadů a DP 4 -Valorizace rostlinné biomasy, bylo rozšíření odsouhlaseno. V případě DP 1  se jedná o další výzkumné téma Ověření vhodnosti použití vybraných peptidových frakcí získaných hydrolýzou ZSOM k podpoření tvorby osových proteinů chrupavky, u DP 4 o téma Vývoj a ověření in-vitro, ex-vivo a in-vivo metod hodnocení přenosu a biologické dostupnosti kanabinoidů.

 

Dne 14.5. proběhla v Centru Algatech v Třeboni schůzka řešitelů DP3 týkající se Zvýšení účinnosti získání cenných látek z řasové biomasy a hodnocení environmentálních dopadů řešitelských týmů MBÚ, ÚCHP, BÚ a ČZU.

 

2. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH proběhlo dne 7.5.2019 na témata Isolovaná bioaktivní komponenta hydrolyzátu a Frakce hydrolyzátu jako komponenta pet food.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 22.4. proběhla schůzka v PZ Ratměřice věnovaná polnímu pokusu s konopím. Součástí byla i návštěva lokality v průběhu výsevu.

 

1. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH  se konalo dne 26.2. 2019

Na schůzce byl projednán protokol z hodnocení návrhu dílčího projektu TN 10000048/01 a rozděleny jednotlivé výzkumné aktivity mezi participanty. Projekt zahrnuje celkem šest aktivit V001 – V006. Schůzka byla zaměřena na aktivity V004 a V005, které budou řešeny na pracovištích VŠCHT Praha – Ústav biochemie a mikrobiologie a Ústav biotechnologie.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 6. února 2019 se konala v ÚCHP zahajovací schůzka NCK BIOCIRTECH

.

 

V lednu 2019 zasedal přípravný výbor NCK BIOCIRTECH